Algemene voorwaarden

 1. Rechtsverhouding

 

 1. De reserveringsovereenkomst (met daarin vermeld de gereserveerde accommodatie(s), het gereserveerde tijdvak, gebruikskosten en de algemene voorwaarden, die van toepassing zijn en onlosmakelijk deel uitmaken van deze overeenkomst) vormt de basis van de rechtsverhouding tussen de gebruiker en Stichting zwem- en recreatiebad “de Kulk”, hierna te noemen “De Kulk”;
 2. Door ondertekening van de reserveringsovereenkomst verklaart de gebruiker kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en de gebruiker neemt deze voorwaarden in acht bij het gebruik van de accommodatie(s) van “de Kulk”.

 

 1. Aanvraagprocedure

 

 1. De gebruiker kan de huur van een accommodatie(s) aanvragen via het digitale loket van “de Kulk”, gevestigd aan de Westlandseweg 200, 3131 HX te Vlaardingen. Het indienen van een reservering is alleen nog mogelijk via de reserveringsmodule in Dataduiker.
 2. Gebruiker verstrekt bij de aanvraag contactgegevens en een kopie van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (t.b.v. contact en facturatie). Eventuele wijzigingen in deze gegevens moeten direct worden doorgegeven aan “de Kulk”. De omgang met persoonsgegevens wordt nader beschreven in onze Privacy Policy van “de Kulk”;
 3. Wanneer de gebruiker gebruik wil maken van sport- en spelmateriaal en/of overig inventaris, dient dat bij de aanvraag gemeld te worden;
 4. Op basis en naar aanleiding van de aanvraag ontvangt de gebruiker een digitaal (of desgewenst een hard copy) exemplaar van de reserveringsovereenkomst. De reserveringsovereenkomst dient minimaal 24 uur vóór het gereserveerde tijdvak rechtsgeldig ondertekend in het bezit te zijn van “de Kulk”, bij uitblijven waarvan het gebruik van de accommodatie(s) op het gereserveerde tijdvak niet kan worden gegarandeerd;
 5. Wanneer overige ruimtes (zoals horeca en/of vergaderruimtes) worden betrokken bij de huur, dient de gebruiker dit apart aan te geven;
 6. In het vierde kwartaal van enig kalenderjaar ontvangen alle vaste gebruikers een actueel tarievenoverzicht t.b.v. structurele reserveringen voor het daaropvolgend kalanderjaar.

 

 1. Aanvraag wijzigen en/of annuleren

 

 1. Zodra de aanvraag is verwerkt en er een reserveringsovereenkomst door de gebruiker is ondertekend, is het niet mogelijk de aanvraag te annuleren.
 2. Zodra de aanvraag is verwerkt en er een reserveringsovereenkomst door de gebruiker is ondertekend, is het alleen mogelijk de aanvraag te wijzigen binnen een termijn van een half jaar na het oorspronkelijke gereserveerde tijdvak, wanneer de huurperiode gelijk of langer is ten opzichte van de oorspronkelijke aanvraag en mits er ruimte is in de gewenste accommodatie(s) en het gewenste tijdsblok;
 3. Wanneer de gebruiker geen gebruik maakt van de accommodatie(s) in het gereserveerde tijdvak, is zij daarvoor de volledige gebruikskosten verschuldigd.

 

 1. Algemene gebruiksregels

 

 1. De accommodatie(s) kan/kunnen worden betreden met behulp van een tag (welke gekoppeld is aan het account van de gebruiker). Deze tag kan alleen worden gebruikt bij de gereserveerde accommodatie(s) op het gereserveerde tijdsblok. Bij vertoon van de bevestigingscode wordt toegang verleend door een medewerker van het KCC.
 2. De (zwem)zaal mag pas worden betreden bij aanvang van het gereserveerde tijdvak. De gebruikstijden dienen door de gebruiker strikt in acht te worden genomen. Als het gereserveerde tijdvak door de gebruiker wordt overschreden, worden de gebruikskosten doorberekend met een minimum van 30 minuten;
 3. Toiletten en was- en kleedruimtes worden (naast de in de reserveringsovereenkomst beschreven accommodatie(s)) door “de Kulk” beschikbaar gesteld. Gebruikers van het zwembad kunnen deze ruimtes 10 minuten vóór en tot 10 minuten na het gereserveerde tijdvak gebruiken;
 4. Alle activiteiten van de gebruiker (waaronder het gereed maken en het opruimen van de accommodatie) dienen binnen het reserveerde tijdvak te gebeuren;
 5. De verlichting in de accommodatie(s) wordt automatisch in- en uitgeschakeld, afgestemd op het gereserveerde tijdvak en beoogde activiteiten.
 6. De gebruiker is verplicht de accommodatie(s), de materiaalopslagruimte, de was- en kleedruimtes, toiletten en de overige inventaris ordelijk en hygiënisch te gebruiken. Bij verontreiniging van de accommodatie(s) (anders dan als gevolg van normaal gebruik) zijn de schoonmaakkosten voor rekening van de gebruiker;
 7. De gebruiker mag de accommodatie(s) niet aan derden in gebruik geven;
 8. Het personeel van “de Kulk” heeft altijd toegang tot de door de gebruiker gereserveerde accommodatie(s);
 9. Instructies van het personeel van “de Kulk” moeten altijd worden opgevolgd;
 10. “de Kulk” rekent er op dat alle gebruikers respectvol omgaan met medegebruikers en/of haar personeel. Hinderlijk gedrag zoals pesten, schelden, (seksuele) intimidatie en ruzie maken, dient daarom altijd achterwege te blijven;
 11. “de Kulk” behoudt zich het recht voor om bepaalde personen, zonder opgaaf van redenen, de toegang tot de accommodatie(s) voor bepaalde of onbepaalde tijd te ontzeggen.

 

 1. Specifieke gebruiksregels

 

 1. In de accommodatie(s) mogen geen buitenschoenen (of andere schoenen die strepen achterlaten) gedragen worden op de sportvloeren. In de zaalsportaccommodatie(s) zijn alleen zaalsportschoenen toegestaan;
 2. Het dragen van buitenschoenen is in de natte gangen en op de perrons van het zwembad niet toegestaan;
 3. In verband met energiebesparing dient de gebruiker:

 

- De deuren van de accommodatie(s) gesloten te houden;

- Kranen na gebruik dicht te draaien;

- Lichten bij vertrek uit te schakelen (voor zover niet geautomatiseerd);

- Toiletten na gebruik door te spoelen;

- Deuren van de accommodatie af te sluiten;

- Het alarm met de daartoe beschikbare tag in te schakelen

 

 1. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van “de Kulk” is het niet toegestaan om:

 

- in de gereserveerde accommodatie(s) te roken of drugs te gebruiken;

- Eten en drinken te gebruiken op of in de buurt van de tribunes of de nabijheid van bassins;

- Alcoholische dranken te nuttigen op of in de buurt van de tribunes of de nabijheid van bassins;

- De instellingen van technische installaties te veranderen;

- Geluidsoverlast te veroorzaken;

- Collectes te houden of op andere wijze geld in te zamelen;

- Te handelen of zaken te verkopen;

- Kansspelen te organiseren;

- Toegangsgelden te heffen;

- Vervoersmiddelen in de accommodatie(s) te brengen, m.u.v. rolstoelen of andere invalidewagens;

- Dieren in de accommodatie(s) te brengen;

- Andere ruimtes te betreden dan de gereserveerde ruimte, tenzij het strikt noodzakelijk;

- Elektrisch gereedschap en apparatuur te gebruiken;

- (Eigen) metalen materialen te gebruiken;

- Op de muur, (sport)vloer of materialen te tekenen/plakken met verf, krijt, tape of ander materiaal.

 

 1. Gebruik inventaris en sport- en spelmateriaal

 

 1. Inventaris en sport- en spelmaterialen mogen alleen worden gebruikt wanneer deze ter beschikking zijn gesteld door “de Kulk”;
 2. Inventaris en sport- en spelmaterialen mogen alleen worden gebruikt voor de daarvoor bestemde doeleinden, volgens de gebruiksvoorschriften en onder leiding en toezicht van een daartoe bevoegde begeleider/instructeur;
 3. Het is niet toegestaan om andere toestellen en/of installaties in de accommodatie(s) te plaatsen dan die al in de accommodatie(s) aanwezig zijn, tenzij er sprake is van voorafgaande schriftelijke toestemming van “de Kulk”;
 4. Het is niet toegestaan om inventaris en sport- en spelmaterialen te gebruiken waarop is vermeld dat ze in verband met gebreken niet mogen worden gebruikt;
 5. Het is niet toegestaan om inventaris en sport- en spelmaterialen mee te nemen naar buiten of naar elders, tenzij er sprake is van voorafgaande schriftelijke toestemming van “de Kulk”;
 6. Het is niet toegestaan om toestellen over de vloer te slepen of te verplaatsen, anders dan door te tillen of door gebruik van de verrolinrichting.

 

 1. Toezicht en veiligheid

 

 1. Gedurende het gereserveerde tijdvak is de gebruiker verantwoordelijk voor de (zwem)veiligheid in de accommodatie(s);
 2. Gedurende het gereserveerde tijdvak moet in de accommodatie(s) tenminste één door de gebruiker aangestelde (meerderjarige) persoon aanwezig zijn die verantwoordelijk is voor het toezicht op en begeleiding van de activiteiten en de veiligheid in de accommodatie(s). De naam van deze persoon wordt door de gebruiker vermeld op de reserveringsovereenkomst;
 3. Bij gebruik van het zwembad is de gebruiker met uitsluiting van “De Kulk” verantwoordelijk voor voldoende toezichthouders en overige veiligheidsmaatregelen, vastgesteld volgens de Wet Hygiëne en Veiligheid Bad- en Zweminrichtingen (WHVBZ) en eventueel op die wet gebaseerde wet- en regelgeving (per 1 januari 2022 de nieuwe omgevingswet);
 4. Gebruiker neemt kennis van de specifieke toegangsregels van de accommodatie(s) (aangegeven in de accommodatie) en is verantwoordelijk voor de naleving daarvan;
 5. Gebruiker verklaart op de hoogte te zijn van de te nemen maatregelen bij ongevallen, technische problemen of calamiteiten (zoals omschreven in het calamiteiten- en ontruimingsplan). Deze plannen zijn beschikbaar gesteld door “de Kulk””.
 6. In kader van de brandveiligheid dienen de aangegeven vluchtroutes altijd vrij te worden gehouden;
 7. De gebruiker is gedurende het gereserveerde tijdvak zelf verantwoordelijk voor veiligheidsmaatregelen in het kader van BHV en EHBO, zoals:

 

- Het adequaat alarmeren van de interne en externe hulpdiensten bij calamiteiten en noodgevallen;

- Het bestrijden van een beginnende brand;

- Het verlenen van EHBO;

- De zorg voor eigen EHBO-materialen voor kleinere letsels;

- Het geheel of gedeeltelijk ontruimen van de accommodatie(s);

- Het beschermen van de aanwezige personen;

- Het (zoveel mogelijk) beperken van schade;

- Het verstrekken van informatie aan overheidsinstanties;

 

 1. “de Kulk” levert in kader van BHV en EHBO:

 

- AED (automatische externe defibrillator)

- Ontruimingsplattegronden;

- Nood- en transparantverlichting;

- Blusmiddelen;

- Verbandtrommel A;

- Pocketmasker;

- BHV-hesje.

 

 1. De gebruiker mag de accommodatie(s) niet verlaten voordat de aan zijn/haar toezicht onderworpen personen zijn vertrokken;
 2. De gebruiker ziet er op toe dat de (of het door gebruiker gereserveerde deel van de) accommodatie(s) niet door onbevoegden wordt betreden.

 

 1. Evenementen

 

 1. Wanneer er sprake is van een evenement is de gebruiker zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van de benodigde vergunningen en daarom volledig aansprakelijk voor de gevolgen van het ontbreken daarvan. Het evenement kan pas plaatsvinden wanneer alle voor het evenement benodigde vergunningen (aantoonbaar) verleend zijn;
 2. De gebruiker dient voorafgaand aan het evenement (met oog op de brandveiligheid) contact op te nemen met de brandweercommandant over o.a. de inrichting van de zaal en het aantal te verwachten bezoekers;
 3. De gebruiker moet voorafgaand aan het evenement een evenementen- of beveiliggingsplan indienen bij “de Kulk”, welke door de brandweer is goedgekeurd;
 4. Het heffen van entreegelden is alleen toegestaan wanneer er sprake is van voorafgaande schriftelijke toestemming van “de Kulk”;
 5. Wanneer er sprake is van kaartverkoop draagt de gebruiker zelf zorg voor de verkoop en de controle op de toegang tot de accommodatie(s);
 6. Wanneer er sprake is van een evenement met toeschouwers, dient de gebruiker zelf te zorgen voor handhaving van de orde in de accommodatie(s) door functionarissen die duidelijk als zodanig herkenbaar moeten zijn;
 7. Alle activiteiten die te maken hebben met het evenement (waaronder het gereed maken van de accommodatie(s), het plaatsen en verwijderen van vloerbescherming, opruimen, etc.) dienen binnen het reserveerde tijdvak te gebeuren;
 8. De accommodatie(s) dient/dienen na het gebruik t.b.v. een evenement bezemschoon te worden opgeleverd.
 9. De gebruiker dient uiterlijk 2 weken voor aanvang van het evenement 50% van het afgesproken bedrag over te maken op het in de overeenkomst gemelde rekeningnummer. Bij niet tijdig ontvangen van deze aanbetaling kan de reservering niet bevestigd worden en heeft de Kulk het recht de reservering te annuleren en geldt de overeenkomst met de gebruiker als ontbonden. De aanbetaling wordt in dat geval beschouwd als compensatie voor de schade die De Kulk lijdt als gevolg van de ontbinding van de overeenkomst.

 

 1. Aansprakelijkheid

 

 1. De persoon en/of rechtspersoon die de reserveringsovereenkomst accordeert is aansprakelijk voor de nakoming van de reserveringsovereenkomst;
 2. De gebruiker is aansprakelijk voor alle schade die direct of indirect verband houdt met het gebruik van de accommodatie(s), inventaris en sport- en spelmaterialen. Als er sprake is van meerdere gelijktijdige gebruikers en onduidelijk is welke gebruiker de schade heeft veroorzaakt, is iedere gebruiker voor vergoeding van de totale schade hoofdelijk aansprakelijk. Gebruiker aanvaardt dat in geval van schade de vaststelling van het schadebedrag door “de Kulk” plaatsvindt. Het bedrag van de door “de Kulk” vastgestelde schade is voor de gebruiker bindend en zal door de gebruiker op verzoek van “de Kulk” worden voldaan;
 3. Bij vernieling/beschadiging van de accommodatie(s) en vernieling/beschadiging en/of diefstal van inventaris en sport- en spelmaterialen wordt door “de Kulk” aangifte gedaan bij de politie;
 4. Als de gebruiker beschadigingen, gebreken of defecten in de accommodatie(s) constateert, dient hij/zij dit direct schriftelijk bij “de Kulk” te melden via het mailadres kcc@dekulk.nl. Bij nalatigheid van het melden van beschadigingen, gebreken of defecten wordt de gebruiker behoudens tegenbewijs geacht verantwoordelijk te zijn voor het ontstaan en/of toebrengen van de beschadigingen, gebreken of defecten en aansprakelijk te zijn voor de aldus veroorzaakte schade;
 5. Wanneer de gebruiker (met schriftelijke voorafgaande toestemming) eigendommen stalt in een accommodatie(s) van “de Kulk”, draagt de gebruiker zelf zorg voor een adequate verzekering voor alle schade in relatie tot het gebruik en/of de stalling van deze eigendommen. “De Kulk” is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade van deze eigendommen;
 6. De gebruiker dient een (naar algemene opvattingen) adequate aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten en in stand te houden; (desverlangd bewijs daarvan leveren)
 7. De gebruiker vrijwaart “de Kulk” tegen aanspraken van derden (die bijvoorbeeld het gevolg zijn van enige tekortkoming van de gebruiker), tenzij er sprake is van grove schuld of opzet van “de Kulk”;
 8. “de Kulk” is (tenzij er sprake is van grove schuld of opzet van “de Kulk”) niet aansprakelijk voor:

 

- Het beschadigen, verwisselen, zoekraken, ontvreemden of het anderszins verloren gaan van eigendommen van de gebruiker, zijn/haar leden en (eventuele) derden;

- Schade aan zaken of schade aan personen die is voortgekomen uit/als gevolg van het gebruik of het betreden van de accommodatie(s);

- Schade als gevolg van het niet beschikbaar kunnen stellen van de gereserveerde ruimte ten gevolge van overmacht of technische storingen. In deze gevallen vervalt het recht op gebruik binnen het gereserveerde tijdvak. In deze gevallen worden er geen kosten aan de gebruiker in rekening gebracht;

- Het niet in gebruik kunnen nemen van bepaalde voorzieningen (zoals toiletten en wasruimtes) in verband met eventuele (legionella)besmetting.

- Waarvoor de gebruiker op grond van de in artikel 7a genoemde zaken aansprakelijk is;

- Waarvoor “de Kulk” op grond van de in artikel 7 genoemde zaken niet aansprakelijk is.

 

 1. Betaling, tekortkoming en ontbinding

 

 1. De gebruikskosten van de huur van de accommodatie(s) worden maandelijks (per factuur, op de laatste dag van de maand) in rekening gebracht bij de gebruiker. Voor incidentele verhuur geldt dat dit per digitale betaling kan bij afsluiten van de reservering. Het is ook mogelijk om de gebruikskosten (uitsluitend voor aanvang van het gereserveerde tijdvak) contant of per pin te betalen bij het loket van “de Kulk”;
 2. De factuur dient uiterlijk 14 dagen na dagtekening betaald te zijn aan “de Kulk”, tenzij beide partijen vooraf anders zijn;
 3. Bij het niet tijdig betalen van de factuur wordt een schriftelijke ingebrekestelling (betalingsherinnering) aan de gebruiker verzonden, waarbij de gebruiker wederom een betalingstermijn van 15 dagen wordt toegewezen om de gebruikskosten te voldoen. Wanneer de gebruiker de betalingsverplichting na deze termijn niet nakomt, wordt een incassobureau ingeschakeld voor verdere afhandeling van de betaling. De gebruiker is in dit geval aansprakelijk voor alle bijkomende (administratieve) kosten;
 4. De Stichting is in het geval van artikel 10c gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden met een schriftelijke verklaring aan de gebruiker.

 

 1. Voorbehouden

 

 1. “de Kulk” behoudt zich het recht voor om binnen het gereserveerde tijdvak noodzakelijke herstel- en/of onderhoudswerkzaamheden in de accommodatie(s) uit de (laten) voeren. Daarbij wordt er naar gestreefd om eventuele overlast voor de gebruiker tot een minimum te beperken;
 2. “de Kulk” behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment (op incidentele basis) over de accommodatie(s) te beschikken en om de accommodatie(s) op bepaalde dagen en uren te sluiten. Wanneer dit zich voordoet, vervalt het recht op gebruik binnen het gereserveerde tijdvak. In samenspraak met de gebruiker wordt gezocht naar een (passende) vervangende accommodatie(s). Wanneer er geen (passende) vervangende accommodatie(s) beschikbaar is/zijn, worden de gebruikskosten niet in rekening gebracht;
 3. In buitengewone omstandigheden (zoals rampensituaties) behoudt “de Kulk” zich het recht voor om direct te kunnen beschikken over de accommodatie(s). In dit geval worden de gebruikskosten niet in rekening gebracht;
 4. “de Kulk” behoudt zich het recht voor om (naast eventuele verhogingen die vanwege dwingende tariefvoorschriften worden opgelegd) de huurtarieven jaarlijks te verhogen. Deze prijsverhoging wordt door “de Kulk” schriftelijk aan de gebruiker medegedeeld;
 5. “de Kulk” behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden (ALG DT 01) te wijzigen en/of aan te vullen, als dit noodzakelijk wordt geacht. De wijzigingen zijn van toepassing vanaf het moment dat deze schriftelijk aan de gebruiker ter kennis zijn gebracht en niet binnen 14 dagen daarna heeft aangegeven niet in te stemmen met de wijzigingen c.q. aanvullingen.

 

 1. Privacy

 

Meer informatie over privacy en omgang met persoonsgegevens wordt vermeld in de Privacy Policy van “de Kulk”. De Privacy Policy is terug te vinden op www.dekulk.nl.

Op deze Algemene Voorwaarden is het Nederlands Recht van toepassing.

 

 

Algemene voorwaarden zwemles en meerbadenkaarten zwem- en recreatiebad “de Kulk”

Inschrijfgeld/Tag 

 

 1. Als het inschrijfgeld betaald is, wordt de leerling geplaatst op de wachtlijst. Inschrijfgeld wordt nooit gerestitueerd. 
 2. Breng de tag bij elk bezoek aan het zwem- en recreatiebad “de Kulk” mee. Bij de entree dient u de opgewaardeerde tag aan te bieden bij de tourniquet. Als u in het bezit bent van een tag, krijgt u een QR code in uw account. Tevens kunt u met deze QR code naar binnen. 
 3. De tag is eigendom. 
 4. Een tag is niet overdraagbaar bij de zwemles. 
 5. Bij verlies of diefstal van de tag dient u hiervan melding te maken bij KCC van het zwem- en recreatiebad “de Kulk”. Om misbruik door derden uit te sluiten wordt het tag direct na de melding geblokkeerd. Bij de receptie wordt een duplicaat tag verstrekt. De kosten voor het duplicaat bedragen € 7,00 per tag.
 6. Bij oneigenlijk gebruik van de tag of wangedrag in het bad wordt de tag door het zwem- en recreatiebad “de Kulk” ingenomen en geblokkeerd. Bij inname of blokkering wordt geen restitutie van het geld verleend. Tevens kan de directie besluiten tot een toegangsverbod.
 7. Bij het betreden van het zwem- en recreatiebad “de Kulk” zijn de toegangsregels van “de Kulk” van toepassing.

 

Betaalwijze

 1. Bij aanschaf van een zwemleskaart dient deze vooruit te worden betaald middels een pintransactie aan de receptie of via een digitale transactie op uw mijndomein.

 

Geldigheid en duur zwemleskaart

 1. Een zwemleskaart heeft een geldigheidsduur van 4 opvolgende weken.
 2. Bij opwaardering van de zwemleskaart wordt er opvolgend gerekend. Ook wanneer u niet aanwezig bent geweest tijdens de zwemles.
 3. Bij langdurige afwezigheid zonder geldige kaart, en zonder afmelding kan de directie beslissen om de zwemlessen stop te zetten. 
 4. Indien u binnen 2 weken na oproep niet komt opdagen zonder afmelding vervalt het starten.
 5. Een zwemleskaart kan 1x per dag worden gebruikt.
 6. Zwemlessen vinden gedurende een kalenderjaar iedere week plaats met uitzondering van de zomervakantieperiode.
 7. Een zwemleskaart is uitsluitend geldig tijdens uw ingedeelde zwemlestijd.
 8. Voor ieder kalenderjaar geldt dat het zwem- en recreatiebad “de Kulk” maximaal zes weken (delen van) het bad gesloten kan houden in verband met bedrijfsevenementen of grootschalig onderhoud. Op deze dagen is de zwemleskaart niet geldig. Dit zal verrekend worden via uw tegoed op de zwemleskaart.
 9. Binnen het kalenderjaar behoudt het zwem- en recreatiebad “de Kulk” het recht het bad geheel of gedeeltelijk te sluiten vanwege feest- of vakantiedagen of onvoorziene omstandigheden. Op deze dagen is de zwemleskaart niet geldig. Dit zal verrekend worden via uw tegoed op de zwemleskaart.
 10. De algemene voorwaarden wijken af voor de zwemleskaarten met subsidie, zoals het Jeugdfonds Sport & Cultuur. 
 11. Een zwemleskaart kan niet worden stopgezet vanwege ziekte of andere persoonlijke reden. Indien er sprake is van langdurige ziekte of zwaarwegende persoonlijke reden kan de directie afwijkend beslissen om een zwemleskaart stop te zetten. Per kwartaal bestaat de mogelijkheid om 1 tegoed te compenseren, indien er sprake is van ziekte of persoonlijke reden.
 12. Een zwemleskaart voor teddybeerzwemmen kan niet worden stopgezet vanwege ziekte of andere persoonlijke reden. Indien er sprake is van langdurige ziekte of zwaarwegende persoonlijke reden kan de directie afwijkend beslissen om een zwemleskaart voor teddybeerzwemmen stop te zetten. Per kwartaal bestaat de mogelijkheid om 2 tegoeden te compenseren, indien er sprake is van ziekte of persoonlijke reden.

 

Meerbadenkaart algemeen

 1. Een meerbadenkaart is overdraagbaar. Per persoon kunnen meerdere meerbadenkaart worden aangeschaft.
 2. Bij verlies of diefstal van de meerbadenkaart dient u hiervan melding te maken bij KCC van het zwem- en recreatiebad “de Kulk”. Om misbruik door derden uit te sluiten wordt het meerbadenkaart direct na de melding geblokkeerd. U kunt een nieuwe tag aanschaffen, zoals beschreven bij Tag algemeen, punt 4.
 3. Bij oneigenlijk gebruik van het meerbadenkaart of wangedrag in het bad wordt de meerbadenkaart door het zwem- en recreatiebad “de Kulk” ingenomen en geblokkeerd. Bij inname of blokkering wordt geen restitutie van het meerbadenkaartsgeld verleend. Tevens kan de directie besluiten tot een toegangsverbod.
 4. Bij het betreden van het zwem- en recreatiebad “de Kulk” zijn de toegangsregels van “de Kulk” van toepassing.

 

Betaalwijze

 1. Bij aanschaf van een meerbadenkaart dient de meerbadenkaart vooruit te worden betaald.

 

Geldigheid en duur meerbadenkaart

 1. Een meerbadenkaart heeft een geldigheidsduur van één jaar. De Aquasportkaart en de Fifty Fitkaart zijn een half jaar geldig.
 2. Een meerbadenkaart kan meerdere keren per dag worden gebruikt.
 3. Een meerbadenkaart is uitsluitend geldig tijdens de reguliere openingstijden van het zwem- en recreatiebad “de Kulk”. Deze tijden kunnen tijdens vakanties afwijken. De openingstijden zijn te vinden op de website van “de Kulk” (dekulk.nl).
 4. Voor ieder kalenderjaar geldt dat het zwem- en recreatiebad “de Kulk” maximaal zes weken (delen van) het bad gesloten kan houden in verband met bedrijfsevenementen of grootschalig onderhoud. Op deze dagen is de meerbadenkaart niet geldig.
 5. Binnen het kalenderjaar behoudt het zwem- en recreatiebad “de Kulk” het recht het bad geheel of gedeeltelijk te sluiten vanwege feest- of vakantiedagen. Op deze dagen is de meerbadenkaart niet geldig. 
 6. Een meerbadenkaart kan niet worden stopgezet vanwege ziekte of andere persoonlijke reden.